Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Rudzkiej 56 w Łodzi

Dom Pomocy Społecznej ul. Rudzka 56 w Łodzi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Rudzkiej 56 w Łodzi.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • nie wszystkie zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF są w całości dostępne cyfrowo - w takich sytuacjach są dodatkowo zamieszczane wersje dostępne (np. w formacie DOC),
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów, treści te są uaktualniane przy bieżącej obsłudze strony.

Wyłączenia

 • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Urząd Miasta Łodzi i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów nie są dostępne z uwagi na brak dostępu do danych źródłowych,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Robert Zemła.
 • E-mail: sekretariat@dpsrudzka.pl
 • Telefon: 42 640 90 28

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Łodzi
 • Adres: 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104
 • E-mail: lckm@uml.lodz.pl
 • Telefon: 42 638 44 44

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dom Pomocy Społecznej usytuowany jest na osiedlu Ruda, w sąsiedztwie Straży Pożarnej

Dojazd komunikacją miejską: linią tramwajową 11 i dojście około 1000 metrów, lub linią autobusową 50 dojście około 20 metrów.

Obiekt jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do budynku z poziomu ulicy odbywa się przez portiernię lub wjazd przez bramę – brama otwiera się automatycznie. Możliwy wjazd na teren podwórka.

Wyznaczone miejsca postojowe dla np.: karetek lub pojazdów osób niepełnosprawnych przed wejściem głównym.

Wejście na kompleks pawilonów z poziomu wejścia głównego – bez barier architektonicznych. Budynek wyposażony w windę osobową, dostosowaną do transportu również osób leżących.