RODO - Obowiązek informacyjny

KLAUZULA INFORMACYJNA
            
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez  Dom Pomocy Społecznej. Administratorem danych osobowych jest   Dom Pomocy Społecznej Rudzka, mieszczący się przy ul. Rudzkiej 56, 93-423 Łódź
 
1. Administratorem danych osobowych jest  Dom Pomocy Społecznej mieszczący się przy ulicy Rudzkiej 56, 93-423 Łódź telefon: +48 (42) 638-44-44, e- mail: sekretariat@dpsrudzka.pl

2. W Domu Pomocy Społecznej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, Pani Justyna Flisińska, z którą można skontaktować się pod adresem e-mail: ochrona.danych@dpsrudzka.pl

3.   Dom Pomocy Społecznej Rudzka w Łodzi może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu prowadzenia dokumentacji wynikających z przepisów prawa m.in.:
- realizacji zadań statutowych domu,
- umożliwienia interesariuszom realizacji obowiązków wymaganych przepisami powszechnie obowiązującego prawa,
- obsługi: procesów rekrutacji oraz zatrudnienia pracowników, organizacji staży, praktyk oraz wolontariatu, umów cywilno-prawnych,
- realizacji umów z kontrahentami oraz współpracującymi instytucjami,
- prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
- prowadzenia księgowości oraz sprawozdawczości,
- archiwizacja w/w dokumentów oraz danych.
 
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

6. W związku z przetwarzaniem przez  Dom Pomocy Społecznej Rudzka, przysługuje Pani/Panu prawo do:
- dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Dyrektor   Domu Pomocy Społecznej.
- sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
- ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;

7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez  Dom Pomocy Społecznej Rudzka w Łodzi  Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adrresem ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa