Odpłatność

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej pobyt w placówce jest odpłatny do wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca, który co roku ustala Prezydent Miasta Łodzi na podstawie wysokości kosztów utrzymania Domu z roku poprzedniego i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia
31 marca każdego roku.

Średni miesięczny koszt utrzymania w naszym Domu w roku 2024 wynosi  6.340,00 zł przy czym opłaty za pobyt stosownie ponoszą:

1/ mieszkaniec Domu, w wysokości nie większej niż 70 % swojego dochodu,

2/ małżonek, zstępni, przedwstępni (mąż, żona, dzieci, wnuki, osoby pełnoletnie) w zależności od osiąganych dochodów maksymalnie w łącznej wysokości stanowiącej dopełnienie do wartości opłaty obowiązującej w domu pomocy społecznej,

 

W przypadku, kiedy te kwoty nie pokrywają różnicy między średnim kosztem utrzymania
w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2 dopłaca do pobytu mieszkańca gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej.

 

Ustalaniem odpłatności za pobyt podobnie jak kierowaniem do Domu zajmują się pracownicy

Wydziału Pomocy Stacjonarnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
przy ul. Kilińskiego 102/102a.